typecho首页隐藏某分类文章

过滤一些文章,我们可以使用这个插件 CateFilter ,来实现首页过滤文章

下载插件上传到/usrt/plugins,到后台启用,在分类李鼠标放在要隐藏的分类上,从下方可以获得mid值 这个值填到插件里就可以了


熊猫博客打赏
*打赏支持:支付宝/微信,请熊猫喝杯卡布奇诺吧

除特殊说明,原创内容采用知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可

标签: Typecho技巧

发表评论:

image017.pngimage028.pngimage014.pngimage009.pngimage029.pngimage003.pngimage004.pngimage025.pngimage020.pngimage006.pngimage022.pngimage010.pngimage030.pngimage002.pngimage026.pngimage007.pngimage005.pngimage012.pngimage016.pngimage021.pngimage008.pngimage027.png